Poradenství a terapie

  Najděte klíč ke svému (nejen) pracovnímu talentu 

- Mgr. Dita Palaščáková a Mgr. Sabina Masopustová

Máte jasno v tom, co vlastně chcete dělat? Znáte své talenty? Dokážete využít svůj potenciál? Naplňuje vás to, co děláte? Nabízíme zdarma dvě ukázková koučovací sezení pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat, pracovat s radostí a efektivněji, rozvinout osobní a pracovní potenciál,zvýšit si sebevědomí nejen v pracovním procesu. Vydejte se s námi na cestu, kde společně objevíme, jak využít vaše skutečné nadání.

Videotrénink interakcí VTI – Mgr. Iveta Valentová, PhD

Slouží jako mikroskop pro porozumění tomu, co se v interakci děje a proč se věci někdy nedaří. Využívá se videozáznamů běžných komunikačních situací. Na základě interakční analýzy vybírá videotrenér momenty, kdy se komunikace daří a ty které ukazují významný rozdíl od původního pohledu rodiče na problémovou situaci. Vybrané momenty ukazuje videotrenér při další návštěvě v rodině a hovoří o nich společně. Nejdůležitější částí práce je právě rozhovor nad vybranými úseky videozáznamu, videotrenér klade rodiči otázky tak, aby on sám „nacházel“ to funkční či nové možnosti, alternativy stávajících komunikačních vzorců. Minimální počet setkání je 3 – 4x. Teprve pak je možné mluvit o posílení, efektivní podpoře či změně – v komunikaci, chování.

Poradenství – pro rodiče a děti - nácvik dovedností pro přípravu do školy a práce s výchovnými hranicemi v rodině - Mgr. Zdenka Štefanidesová

Základním posláním nabízené služby je motivování dítěte a pečujících osob (rodičů) k nastavení efektivních pravidel a struktury podoby domácí přípravy dítěte do školy. Během konzultací všichni členové rodiny získají informace a dovednosti, jak vytvářet podnětné domácí prostředí pro přípravu dítěte do školy, jakým způsobem projevovat zájem o prožitky dítěte spojené se vzdělávacím procesem, jak vést dítě k samostatnosti při přípravě do školy a především jak ocenit aktivitu a úspěšnost dítěte. Všichni účastníci procesu jsou během konzultací motivování k tomu, aby se aktivně zajímali o podmínky a potřeby dítěte, podporovali dítě ve zvolených postupech, společně se podíleli na tvorbě či modifikaci vytvořených pravidel a na pozitivní formulaci oceňování výstupů spojených s procesem vzdělávání dítěte.

Poradenství – zlepšení komunikace mezi rodiči – Mgr. Hana Kroupová

Nabízíme bezpečný prostor k tomu, aby spolu rodiče mohli mluvit za přítomnosti poradkyně, která je bude během jejich rozhovoru podporovat v tom, aby si uvědomili, co vlastně  v komunikaci potřebují. Nejedná se o rozvodovou krizi, ale stává se, že spolu rodiče nemluví přímo, spoléhají na to, že druhého napadne, co by potřebovali, nemluví o věcech, které jim ve vztahu vadí nebo jim brání vztah plně prožívat.
 

Sandplay terapie pro rodiny s dětmi – Bc. Tereza Vránová

Začínáme až v září 2019 Sandplay/Sandtray (herní pískoviště) nabízí prostor pro setkání s klientem a navázání kontaktu prostřednictvím hry v písku nebo práci se symboly. Tato technika povzbuzuje klienta ke hře, k zapojení jeho kreativního myšlení, spontánnosti a svobodného vyjádření. V prostoru pískoviště, které je jasně ohraničené a bezpečné, může pracovat každý (děti/dospívající/dospělí), kteří se chtějí podívat na svoje témata/problémy z jiného úhlu pohledu. Pro děti může být sandplay nástrojem, jak lépe vyjádřit to, co vnitřně prožívají bez toho, aby obtížně hledaly slova pro své vnitřní prožívání. Pro své ,,obrazy v písku”  klienti využívají různé figurky, symboly nebo i vodu či písek.
 

Poradenství při vstupu na trh práce – Mgr. Lenka Holešínská.

Konzultace s klienty/kami na téma návratu na trh práce – lektorka poskytuje podporu při vypracovávání CV, vyhledávání nabídek na trhu práce, nalezení a zúročení zkušeností a schopností získaných na rodičovské dovolené. Nácvik sebeprezentace, výběrové řízení na nečisto.

Poradenství a terapie pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem

Neurovývojová terapie (NVT) - Mgr. Kateřina Přikrylová

Neurovývojová terapie (NVT) – inhibice primárních reflexů. Přetrvávající primární reflexy mohou být příčinou mnoha problémů učení a chování. Bývají často přítomné u osob s PAS, ADHD dyslexii, dyspraxii, s logopedickými problémy, brání správnému psychomotorickému vývoji dítěte. NVT je založena na teorii replikace , tj. je možné replikovat konkrétní etapy vývoje prostřednictvím opakování pohybových vzorů založených na časném vývoji. Tím je možné facilitovat normální vývoj a eliminovat mnohé z fyzikálních, akademických a emocionálních problémů způsobených přítomností primárních reflexů.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE) - Mgr. Iveta Křepelová

Jedná se o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí poznávací funkce, učí smysluplně a dává dítěti jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Cílem metody je učit děti myslet v souvislostech, strukturovat a organizovat poznatky, plánovat činnosti, vytvářet strategie a zároveň zlepšovat slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

Nácvik zvládání problémového chování ve školním i domácím prostředí - Mgr. Zdenka Štefanidesová

Základním posláním nabízené služby je motivování dítěte a pečujících osob (rodičů) k nastavení efektivních pravidel a struktury podoby domácí přípravy dítěte do školy. Během konzultací všichni členové rodiny získají informace a dovednosti, jak vytvářet podnětné domácí prostředí pro přípravu dítěte do školy, jakým způsobem projevovat zájem o prožitky dítěte spojené se vzdělávacím procesem, jak vést dítě k samostatnosti při přípravě do školy a především jak ocenit aktivitu a úspěšnost dítěte. A nastavit pravidla jeho chování.

Psychologické poradenství při řešení krizových situacích v rodině a ve škole  - Mgr. Ondřej Toth

Poradenství je určeno rodinám, které se nachází v náročné situaci a potřebují rychlou pomoc a usměrnění při zvládání problémového chování svého dítěte doma nebo ve škole.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AKCI

Přihláška - poradenství a terapie
Sending